Ce facem?

Federația are ca scop dezvoltarea turismului la nivel național, prin coordonarea activităților turistice într-un mod coerent, care să servească interesele membrilor și promovarea acestora pe plan național și internațional. Federația susține dezvoltarea unei organizații de management al destinației la nivelul României. Federația își propune să sprijine OMD-urile, în dezvoltarea și promovarea destinațiilor turistice din România. Scopul și obiectivele Federației sunt în concordanță cu legislația în vigoare.

Obiective:

Obiectivele Federației, în vederea realizării scopului, sunt următoarele:

 • Participarea la realizarea și implementarea strategiei naționale de turism și dezvoltarea destinațiilor turistice prin organizații de management fondate în parteneriat între autorități publice și parteneri privați din turism care să coordoneze activitățile unei destinații, sub coordonarea unei strategii coerente, servind astfel intereselor tuturor grupurilor țintă cărora li se adresează;
 • Dezvoltarea de activități și realizarea documentelor strategice conform principiilor și scopului organizațiilor de management a destinației așa cum sunt definite în prezentul statut și prezentate în declarației de principii pentru dezvoltarea destinațiilor turistice ale federației;
 • Promovarea la nivelul destinațiilor turistice din România a principilor de organizare a OMD-urilor;
 • Crearea unor campanii comune de promovare a destinațiilor turistice din România;
 • Susținerea comună a promovării destinațiilor turistice din România la nivelul autorității centrale responsabile de dezvoltarea turismului;
 • Susținerea comună a promovării destinațiilor turistice din România la nivelul autorității centrale responsabile de dezvoltarea turismului;
 • Realizarea unei platforme comune de prezentare a federației pe piața externă, precum: prezentare comună la târguri, pagină web, broșură comună (România) etc.
 • Promovarea unei identități comune pentru materialele de promovare ale Federației;
 • Atragerea de surse din finanțare din partea ministerului de resort și a altor structuri în vederea promovării și realizării broșurilor de promovare a destinațiilor;
 • Susținerea coordonării de către OMD-uri a Centrelor de Informare Turistică existente în România;
 • Realizarea unei baze de date comune și a unei platforme web unitare pe care să fie promovate destinațiile turistice;
 • Inițierea unor măsuri de pregătire și perfecționare a cadrelor din structura executivă a asociațiilor, în vederea îmbunătățirii activității acestora.

Activități:

Pentru atingerea obiectivelor sale, Federația dezvoltă următoarele activități:

 • Elaborarea de strategii privind promovarea și dezvoltarea turismului românesc;
 • Elaborarea de baze de date turistice cu obiectivele turistice din diferite regiuni ale României;
 • Atragerea de programe și finanțări în vederea creșterii calității în turismul din România;
 • Organizarea de mese rotunde, seminarii, conferințe etc.;
 • Elaborarea de studii și analize pe domeniile de interes turistic;
 • Dezvoltarea cooperării cu administrația centrală;
 • Promovarea cooperării și a unei comunicări eficiente între instituții guvernamentale și neguvernamentale;
 • Editarea de materiale promoționale și publicații proprii;
 • Acordarea de burse pentru studii în țară și străinătate;
 • Realizarea de activități economice pentru atingerea scopului;
 • Atragerea și utilizarea, în condițiile legii, de surse financiare sub formă de donații, subvenții, contribuții, sponsorizări, taxe, cotizații, pentru prestații și asistență;
 • Organizarea de cursuri de instruire, calificare și perfecționare a personalului din turism;
 • Crearea de parteneriate cu asociații din țară și străinătate, cu scopuri similare sau care promovează scopul Federației;
 • Coordonarea implementării programelor de asistență tehnică externă;
 • Organizarea de burse de turism și participări la târguri interne și internaționale;
 • Desfășurarea altor activități de natură să influențeze realizarea scopului propus, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Vă așteptăm să fiți alături de noi în promovarea destinațiilor turistice din România!

Parteneri FAPT